Francais Deutsch
日本語能力試験の4級漢字表

Kanji for the level 4 of the Japanese language proficiency test

 

normal font - Chinese pronunciation (on); the upper case indicates a pronunciation which can be used as an independent word.
italic font - Japanese pronunciation (tun)
〈Ir〉- irregular pronunciation
digit (in the upper-left corner) - index of the kanji in "Essential Kanji"
* - indicates that this kanji is part of the official list of level 4 kanji
+ - indicates a kanji which is also considered as important for level 4
1   一
2   二
3   三
4   人
5   日
6   四
7   五
8   六
9   七
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 西
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
46
47
48
50
52
54
55
56
58
60
61
62
63
64
65
66
67
70
71
72
73
74
78
79
82
83
84
87
88
89
90
91
92
93
94
95
98
99
105
107
109
111
114
116
117
119
120
121
123
127
129
131
132
134
135
137
139
140
141
143
144
147
148
150
151
152
153
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
167
168
169
170
174
175
176
178
180
181
184
185
188
189
196
203
206
209
210 使
212
222
231
234
235
239
241
254
263
275
276
283
286
322
328
331
388
392
395
403
489

A
aida
aka(i)
aka(rui)
aki
ama
ame
an
ane
ani
ao(i)
asa
ashi
atara(shii)
ato
a(u)
B
bun
butsu
C
cha
chi
chichi
chii(sai)
chika(i)
chuu
choo
D
dai
da(su)
den
de(ru)
do
doo
E
eki
en
F
fun
furu(i)
futa(tsu)
futsu(ka)
fuyu
G
gai
gaku
gatsu
getsu
go
H
hachi
haha
hai(ru)
haku
han
hana
hana(su)
haru
hatara(ku)
haya(i)
hi
hidari
higashi
hito
hito(tsu)
hoka
hon
hoo
hyaku
I
ichi
ichi
ie
i(ku)
ima
i(reru)
iro
istu
itsu(tsu)
i(u)
J
ji
jin
jitsu
joo
juu
-juu
K
ka
-ka
kae(ru)
kai
ka(ku)
kan
(o)kane
karada
kara(no)
kata
ka(u)
kawa
kaze
ken
ki
ki
ki(ku)
kin
ki(ru)
kita
ko
kokono(ka)
kokono(tsu)
koku
kon
koo
koto
ku
kuchi
kuni
kuro(i)
ku(ru)
kuruma
kyoo
kyuu
M
machi
mae
mai
man
mana(bu)
maru(i)
masa(ni)
me
mei
michi
migi
mik(ka)
mimi
minami
mi(ru)
mise
mit(tsu)
mizu
mizuka(ra)
moku
mon
mono
mori
motsu
mo(tsu)
mui(ka)
mut(tsu)
N
na
naga(i)
naka
nan
nana
nana(tsu)
nani
natsu
nen
ni
nichi
nin
nishi 西
no(mu)
O
omo(i)
omo(u)
on
ona(ji)
onna
oo(i)
oo(kii)
o(riru)
oto
otoko
R
rai
roku
S
saki
saku
san
sei
seki
sen
setsu
sha
shi
shichi
shin
shi(raseru)
shiro(i)
shi(ru)
shita
sho
shoku
shoo
shuu
sora
soto
sui
suko(shi)
suku(nai)
su(mu)
T
ta
ta
ta(beru)
tada(shii)
taka(i)
tano(shii)
ta(tsu)
te
ten
toki
tokoro
tomo(dachi)
too(ka)
toshi
to(u)
tsuchi
tsugi(no)
tsuka(u) 使
tsuki
tsu(ku)
tsuku(ru)
U
uchi ()
ue
ugo(kasu/ku)
u(mareru)
umi
u(mu)
u(ru)
ushi(ro)
W
wa
wa(keru)
wa(karu)
Y
yama
yasu(i)
yasu(mu)
yat(tsu)
yo(mu)
yon
yoo
yoo(ka)
yot(tsu)
yu(ku)
Z
zen
zu

1*
ichi, hito(tsu), hito- one
一つ hitotsu one
一日 ichi nichi one day;〈Ir〉tsuitachi first day of the month
〈Ir〉hitori one person
 
2*
ni, futa(tsu), futa- two
二つ futatsu two
futsuka two days, second day of the month
〈Ir〉futari two people
 
3*
san, mit(tsu), mitsu- three
三つ mittsu three
mikka three days, third day of the month
sannin three people
 
4*
jin, nin, hito person
一人 hitori one person; 二人 futari two people; 三人 san nin three people
一人で hitori de alone
nihon jin Japanese (nationality)
 
5*
nichi, jitsu, hi day, sun; -ka suffix for counting days
十四日〈Ir〉juu yokka fourteen days, fourteenth day of the month
二十四日〈Ir〉ni juu yokka twenty-four days, twenty-fourth day of the month
二十日〈Ir〉hatsuka twenty days, twentieth day of the month
 
6*
shi, yot(tsu), yotsu-, yon, yo- four
四つ yottsu four
四日 yokka four days, fourth day of the month
四人 yonin four people
 
7*
go, itsu(tsu), itsu- five
五つ itsutsu five
五日 itsuka five days, fifth day of the month
五人 gonin five people
 
8*
roku, mut(tsu), mui- six
六つ muttsu six
六日 muika six days, sixth day of the month
 
9*
shichi, nana(tsu), nana, nano- seven
七つ nanatsu seven
七日 nanoka seven days, seventh day of the month
 
10*
hachi, yat(tsu), yoo- eight
八つ yattsu eight
八日 yooka eight days, eighth day of the month
 
11*
kyuu, ku, kokono(tsu), kokono- nine
九つ kokonotsu nine
九日 kokonoka nine days, ninth day of the month
 
12*
juu, too ten
十日 tooka ten days, tenth day of the month
十一日 juuichi nichi eleven days, eleventh day of the month
二十(歳)〈Ir〉hatachi twenty years old
 
13*
getsu, tsuki moon, month; gatsu month (of the year)
四月 shigatsu April; 七月 shichigatsu July ; 九月 kugatsu September
一月 hitotsuki / 一か月 ikkagetsu one month
kongetsu this month; maitsuki every month
getsuyoobi Monday
 
14+
yoo day of the week
日曜日 nichiyoobi Sunday
何曜日 nanyoobi which day of the week ?
 
15*
ka, hi fire, flame
火曜日 kayoobi Tuesday
kaji fire
hanabi fireworks
 
16*
sui, mizu water
水曜日 suiyoobi Wednesday
suiden rice paddy
 
17*
moku, boku, ki tree, wood
木曜日 mokuyoobi Thursday
 
18*
kin gold; (o)kane money
金曜日 kinyoobi Friday
 
19*
do, tsuchi earth, ground
土曜日 doyoobi Saturday
 
20*
hon book; suffix for counting cylindrical objects; moto source, origin
日本 nihon, nippon Japan
 
21*
san, yama mountain
富士山 fujisan Mont Fuji
kazan volcano
 
22
moku, me eye; -me ordinal suffix
三番目 sanbanme、三つ目 mittsume third
 
23*
ken, mi(ru) to see, to watch; mi(seru) to show; mi(eru) to be visible
kenbutsu sightseeing
 
24*
koo, i(ku), yu(ku) to go; GYOO line
-行き -yuki destination
旅行 ryokoo trip
銀行 ginkoo bank
 
25*
rai, ku(ru) to come
raigetsu next month
 
26+
hoo direction, side; kata side, way of, person (polite)
の方 migi no hoo toward the right
み方 yomikata way of reading (pronunciation)
 
27*
too, higashi east
東京 tookyoo Tokyo (literally, east capital)
 
28*
西
sei, nishi west
 
156*
hoku, kita north
 
157*
nan, minami south
 
87*
sa, hidari left
左がわ hidari gawa the left side
左の hidari no hoo/kata toward the left
 
88*
yuu, migi right
右がわ migi gawa the right side
 
29*
joo, ue top; a(geru) to raise; a(geru) to rise
(な)〈Ir〉joozu(na) skillful, good at
uwagi jacket
 
30*
ka, shita bottom; sa(geru) to lower; sa(garu) to go down; kuda(saru) to give (to me) to confer; (also 降りる) o(riru) to get off
を 下りる densha o oriru to get off the train
(な)〈Ir〉heta(na) unskillful, poor at
下さい kudasai please
 
31*
chuu, naka middle, inside; -juu throughout
chuugakkoo junior high school
一日中 ichi nichi juu throughout the day
chuugoku China
 
32*
dai, tai, oo(kii), oo(ki na) big
daigaku university
 
33*
shoo, chii(sai), chii(sa na), ko- small
shoogakkoo primary school
小鳥 kotori small bird
 
35*
BUN share, lot; wa(keru) to divide; wa(karu) to understand, to know; FUN minute
三分の二 sanbunno ni two-thirds; hanbun half
tabun probably
二十五分 ni ju go fun 25 minutes
 
36
setsu, ki(ru) to cut
切(な) taisetsu(na) important
親切(な) shinsetsu(na) kind
電話を切る denwa o kiru to hang up (the phone)
 
37+
shu, te hand
kitte stamp
手(な)〈Ir〉joozu(na) skillful, good at
手(な)〈Ir〉heta(na) unskillful, poor at
 
38+
koo, kuchi mouth, opening
り口 iriguchi entrance
deguchi exit
jinkoo population
 
39*
nyuu, hai(ru) to enter; i(reru) to put in
入り iriguchi entrance
する nyuugaku suru to enter a school
 
40*
da(su) to take out; de(ru) to go out
紙を 出す tegami o dasu to send a letter
deguchi exit
dekiru to be able to; to be finished
出かける dekakeru to leave
 
41*
kawa river
 
42*
gai foreign; soto outside; (also 他) hoka other
gaikoku foreign country
外() gai(koku)jin foreigner
 
43+
GEN, koto word; i(u) / yu(u) to say
gengo language
 
46*
ji, toki time
yo ji four o'clock; shichi ji seven o'clock; ku ji nine o'clock
時々 tokidoki sometimes
jikan time
時計〈Ir〉tokei watch
 
47
bai, u(ru) to sell, u(reru) to be sold
baiten small shop, stand
売り場 uriba counter (in shop)
 
48+
bai, ka(u) to buy
買い kaimono shopping
 
50+
ji, mo(tsu) to hold, to have
持って いる motte iru to have
持って motte kuru to bring
持って く/motte iku/kaeru to take away
 
52
den, ta rice field
suiden rice paddy
 
54*
sha, kuruma vehicle, wheel
jidoosha car
densha train
転車 jitensha bike
 
55*
doku, yo(mu) to read
dokusha reader
 
56
sha, mono person
医者 isha doctor
 
58+
mei, myoo, aka(rui) bright; aki(raka na) obvious, clear
〈Ir〉asu / ashita tomorrow
説明 setsumei explanation; 説明 setsumeisho instructions, manual
 
60+
ji, mizuka(ra) oneself
jibun de alone, by oneself
 
61*
shi, ko child; -shi tiny thing, particle
の子 otoko no ko boy; の子 onna no ko girl
子ども kodomo child, children; お子さん okosan (someone else's) child or children
denshi electron
 
62*
jo, onna woman, female
女の onna no hito woman
 
63*
dan, otoko man, male
男の otoko no hito man
 
64*
nen, toshi year
去年 kyonen last year; 〈Ir〉kotoshi this year; rainen next year
mai toshi every year
 
65*
sen, saki prior, previous, future
先に saki ni before, earlier than, ahead
sen shuu last week
sensei teacher
き先 yuki saki destination
 
66*
GAKU learning, study; mana(bu) to study
gakusei student
大学生 daigakusei university student
 
67*
SEI, shoo life; u(mu) to give birth to; u(mareru) to be born
sensei teacher
gakusei student
誕生 tanjoobi birthday
 
91*
koo school, correction
gakkoo school
kookoo senior high school
koochoo principal, headmaster
 
70 *
sho, ka(ku) to write
tosho book; 書館 toshokan library
辞書 jisho dictionary
setsumeisho instructions, manual
書き kakikata way of writing
 
71
bun, mon writing, letters
bungaku literature
moji letter (of alphabet), character
 
72
ritsu, ta(tsu) to stand; ta(teru) to set up
立ちtachiau to be present
 
73+
ji, koto matter, thing
仕事 shigoto work
shokuji meal
kaji fire
 
74+
butsu, motsu, mono thing, object
kenbutsu sightseeing
荷物 nimotsu luggage
い物 kaimono shopping
 
78*
ten, ama heavens, sky
tenki weather
天の ama no gawa the Milky Way
 
82*
HYAKU hundred
三百 sanbyaku three hundred
八百人 happyakunin eight hundred people
 
83*
SEN, chi thousand
三千 sanzen three thousand
 
84*
MAN ten thousand; ban many, all
一万 ichi man ten thousand
bankoku all nations, (no) universal
 
89*
bo, haha mother
お母さん〈Ir〉okaasan mother (formal)
 
90*
fu, chichi father
お父さん〈Ir〉otoosan father (formal)
 
120
shi, ane elder sister
お姉さん〈Ir〉oneesan elder sister (formal)
 
234
kei, kyoo, ani elder brother
お兄さん〈Ir〉oniisan elder brother (formal)
兄弟 kyoodai brothers and sisters
 
92*
mai each
mai nichi every day
mai tsuki every month
mai toshi every year
 
93+
ko, furu(i) old
furuhon second-hand book
 
94*
kon, kin, ima now
〈Ir〉今日 kyoo today; 今 kesa this morning; 今 kotoshi this year
今度 kondo this time, next time
 
95+
shi, omo(u) to think
いい本 と 思います。ii hon to omoimasu. I think it's a good book.
 
98+
an peace, calm; yasu(i) cheap
anzen security
 
99+
kai, umi sea
chichuukai Mediterranean Sea
 
105
MON gate
専門 senmon specialty
 
107
mimi ear
 
109*
bun, mon, ki(ku) to hear, to ask; ki(koeru) to be audible
shinbun newspaper
 
111*
koku, kuni country
gaikoku foreign country
chuugoku China
 
114*
u, ame rain
 
116+
KAI meeting, society; a(u) to meet
kaisha company
kaiwa conversation, dialog
 
117+
soo, satsu-, haya(i) early, soon
早く おきる hayaku okiru to get up early
早速 sassoku at once, immediately, without delay
 
119
SHI town, ichi market
奈良市 nara shi town of Nara
 
121+
JI character, letter
moji character, letter
ローマ字 roomaji Roman letters
漢字 kanji Chinese characters
 
123+
sei, shoo, tada(shii) correct, right
 
127
kin, chika(i) near, close
の近くに eki no chikaku ni near the station
 
129+
shoo, suko(shi) a little; suku(nai) few, little
 
131*
mei, na name, fame
namae name
有名 yuumei famous
 
132
nai, uchi inside, within, among
kanai my wife
 
134
fuu, kaze wind
〈Ir〉風邪 kaze cold (illness)
台風 taifuu typhoon
 
135
soku, ashi foot, leg; ta(riru) to be sufficient
 
137
sho, tokoro place
juusho address, domicile
台所 daidokoro kitchen
 
139*
zen, mae before, in front of, previous
前に yonen mae ni four years ago
namae name
 
140*
go noon
gozen morning, a.m.
gogo afternoon, p.m.
 
141
doo, michi road, way, path
sekidoo equator
 
143
CHI, JI earth, ground
chikatetsu subway
chizu map
地震 jishin earthquake
 
144*
ki spirit
tenki weather
元気 genki healthy
denki electricity
 
147
saku, tsuku(ru) to make
sakubun composition, writing
 
148+
saku past
〈Ir〉kinoo yesterday; 一昨〈Ir〉ototoi the day before yesterday
昨夜〈Ir〉yuube last night
 
150*
han half, middle of (period of time)
ichijikanhan an hour and a half
hanbun half
 
151+
ka, ie, (uchi) house, home (Sometimes used as a kanji for uchi (home) because of the similarity in meanings, but normally uchi (home) doesn't have any corresponding kanji)
家族 kazoku family
kanai my wife
 
152
shin, mori forest
 
153*
kyuu, yasu(mu) rest, take a holiday; yasu(mi) holidays
kyuujitsu holiday, day off, shop closing day
 
176+
tai, karada body
 
155*
CHOO head, leader; naga(i) long
長さ nagasa length
koochoo principal, headmaster
shachoo company president, director
 
158*
yuu, tomo(dachi) friend
 
159*
EN yen; maru(i) round, circular
 
160*
koo, taka(i) high, expensive
kookoo senior high school
 
161
juu, omo(i) heavy
重さ omosa weight
 
162+
shun, haru spring
 
163+
ka, ge, natsu summer
natsu yasumi summer holidays
 
164+
shuu, aki autumn
 
165+
too, fuyu winter
 
167+
CHOO street, ward sector; machi town, street
 
168
KU town ward, sector
 
169
doo, ugo(kasu) to move (vt), to operate; ugo(ku) to move (vi), to work
jidoosha car
doobutsu animal
 
170
doo, hatara(ku) to work
 
174*
kan, aida interval, space, room; -kan suffix for indicating a length of time
jikan time
sanji kan three hours
と スーパーの 間 eki to suupaa no aida between the station and the supermarket
 
175
mon, to(u) to ask
問題 mondai question, problem
質問 shitsumon question, inquiry
 
178+
shin, atara(shii), ara(ta na) new
shinbun newspaper
 
180*
wa, hana(su) to speak; hanashi talk, story
denwa phone
kaiwa conversation, dialog
 
181+
ta, oo(i) many, plentiful
が 多い hito ga ooi many people
tabun probably
 
184
kuu, sora sky; a(keru/ku) to empty; kara(no) empty
kuuki air, atmosphere
空港 kuukoo airport
 
185+
doo, ona(ji) same
 
188+
SHUU week
十週 jushuukan ten weeks
 
189+
EKI station
 
196
chi, shi(ru) to know, to learn; shi(raseru) to inform
 
203+
sha association
kaisha company
shachoo company president, director
 
206
on, oto sound
ongaku music
 
209+
juu, su(mu) to live
juusho address, domicile
 
210
使
shi, tsuka(u) to use
使館 taishikan embassy
 
212
zen, matta(ku) completely, entirely
全部 zenbu all, whole, altogether
全然 zenzen not at all
anzen security
 
222*
den lightning, electricity
denki electricity
電池 denchi battery
denwa phone
 
231*
GO language; kata(ru) to tell
gengo language
nihongo Japanese language; 英語 eigo English language; フランス語 furansugo French language
 
235
ten, mise shop
店員 ten'in shop assistant, salesperson
baiten small shop, stand
 
239
ji, tsugi(no) next
 
241+
shoku, iro color
色々(な) iroiro(na) various
chairo brown; 黄色い kiiroi yellow
 
79*
haku, shiro, shiro(i) white
白人 hakujin White (man)
 
275
seki, aka, aka(i) red
sekidoo equator
赤十 sekijuuji Red Cross
 
286
koku, kuro, kuro(i) black
黒人 kokujin Black (man)
 
331
sei, ao, ao(i) blue, green, unripe
 
254*
nani, nan what, how many
何日 nan nichi how many days
何でも nan demo anything
 
263
kae(ru) return, go back home
 
276*
GO, nochi after; koo, ushi(ro) back, behind; ato behind, after
gogo afternoon, p.m.
後で atode afterwards
 
283*
SHOKU food; ta(beru) to eat
shokuji meal
食堂 shokudoo cafeteria, dining hall
 
489
in, no(mu) to drink
飲み nomimono drink, beverage
 
322
GAKU music; RAKU(na) comfortable; tano(shii) pleasant
ongaku music
 
328+
ka, hana flower
hanami cherry-blossom viewing
hanabi fireworks
花瓶 kabin vase
 
388+
to, ZU figure, drawing, illustration
chizu map
toshokan library
 
392
CHA, sa tea
お茶 ocha green tea
chairo brown
chadoo, sadoo tea ceremony (literally "the way of the tea")
 
395
choo, asa morning
mai asa every morning
 
403+
ki(ru) to put on, to wear (clothes such as sweater, jacket,...); tsu(ku) to arrive
uwagi jacket; shitagi underwear
kimono kimono