Francais English
日本語能力試験の4級漢字表

Kanji fuer die Stufe 4 des Japanese Language Proficiency Test

 

normal font - Chinesische Lesung (on); Grossbuchstaben zeigen eine Lesung an, die als eigenstaendiges Wort verwendet werden kann.
italic font - Japanische Lesung (kun)
〈Ir〉 - Irregulaere Lesung
Zahl (in der oberen linken Ecke) - Index des Kanji in "Essential Kanji"
* - zeigt an, dass dieses Kanji Teil der offiziellen Liste der Kanji der Stufe 4 ist
+ - zeigt an, dass dieses Kanji fuer Stufe 4 ebenfalls als wichtig erachtet wird.
1  一
2  二
3  三
4  人
5  日
6  四
7  五
8  六
9  七
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 西
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
41
42
43
46
47
48
50
52
54
55
56
58
60
61
62
63
64
65
66
67
70
71
72
73
74
78
79
82
83
84
87
88
89
90
91
92
93
94
95
98
99
105
107
109
111
114
116
117
119
120
121
123
127
129
131
132
134
135
137
139
140
141
143
144
147
148
150
151
152
153
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
167
168
169
170
174
175
176
178
180
181
184
185
188
189
196
203
206
209
210 使
212
222
231
234
235
239
241
254
263
275
276
283
286
322
328
331
388
392
395
403
489

A
aida
aka(i)
aka(rui)
aki
ama
ame
an
ane
ani
ao(i)
asa
ashi
atara(shii)
ato
a(u)
B
bun
butsu
C
cha
chi
chichi
chii(sai)
chika(i)
chuu
choo
D
dai
da(su)
den
de(ru)
do
doo
E
eki
en
F
fun
furu(i)
futa(tsu)
futsu(ka)
fuyu
G
gai
gaku
gatsu
getsu
go
H
hachi
haha
hai(ru)
haku
han
hana
hana(su)
haru
hatara(ku)
haya(i)
hi
hidari
higashi
hito
hito(tsu)
hoka
hon
hoo
hyaku
I
ichi
ichi
ie
i(ku)
ima
i(reru)
iro
istu
itsu(tsu)
i(u)
J
ji
jin
jitsu
joo
juu
-juu
K
ka
-ka
kae(ru)
kai
ka(ku)
kan
(o)kane
karada
kara(no)
kata
ka(u)
kawa
kaze
ken
ki
ki
ki(ku)
kin
ki(ru)
kita
ko
kokono(ka)
kokono(tsu)
koku
kon
koo
koto
ku
kuchi
kuni
kuro(i)
ku(ru)
kuruma
kyoo
kyuu
M
machi
mae
mai
man
mana(bu)
maru(i)
masa(ni)
me
mei
michi
migi
mik(ka)
mimi
minami
mi(ru)
mise
mit(tsu)
mizu
mizuka(ra)
moku
mon
mono
mori
motsu
mo(tsu)
mui(ka)
mut(tsu)
N
na
naga(i)
naka
nan
nana
nana(tsu)
nani
natsu
nen
ni
nichi
nin
nishi 西
no(mu)
O
omo(i)
omo(u)
on
ona(ji)
onna
oo(i)
oo(kii)
o(riru)
oto
otoko
R
rai
roku
S
saki
saku
san
sei
seki
sen
setsu
sha
shi
shichi
shin
shi(raseru)
shiro(i)
shi(ru)
shita
sho
shoku
shoo
shuu
sora
soto
sui
suko(shi)
suku(nai)
su(mu)
T
ta
ta
ta(beru)
tada(shii)
taka(i)
tano(shii)
ta(tsu)
te
ten
toki
tokoro
tomo(dachi)
too(ka)
toshi
to(u)
tsuchi
tsugi(no)
tsuka(u) 使
tsuki
tsu(ku)
tsuku(ru)
U
uchi ()
ue
ugo(kasu/ku)
u(mareru)
umi
u(mu)
u(ru)
ushi(ro)
W
wa
wa(keru)
wa(karu)
Y
yama
yasu(i)
yasu(mu)
yat(tsu)
yo(mu)
yon
yoo
yoo(ka)
yot(tsu)
yu(ku)
Z
zen
zu

1*
ichi, hito(tsu), hito- eins
一つ hitotsu ein (Stueck), ein Jahr alt
一日 ichi nichi ein Tag; 〈Ir〉tsuitachi 1. (Tag eines Monats)
〈Ir〉hitori allein, ledig
 
2*
ni, futa(tsu), futa- zwei
二つ futatsu zwei (Stueck), zwei Jahre alt
futsuka zwei Tage, 2. (Tag eines Monats)
〈Ir〉futari zwei (Personen)
 
3*
san, mit(tsu), mitsu- trois
三つ mittsu drei (Stueck), drei Jahre alt
mikka drei Tage, 3. (Tag eines Monats)
san nin drei (Personen)
 
4*
jin, nin, hito Mensch, Person
一人 hitori eine Person, eine(r);二人 futari zwei Personen;三人 san nin drei Personen
一人で hitori de allein
nihon jin Japaner(in)
 
5*
nichi, jitsu, hi Tag, Sonne; -ka Suffix fuer das Zaehlen von Tagen
十四日 〈Ir〉juu yokka 14 Tage, 14. (Tag eines Monats)
二十四日 〈Ir〉ni juu yokka 24 Tage, 24. (Tag eines Monats)
二十日 〈Ir〉hatsuka 20 Tage, 20. (Tag eines Monats)
 
6*
shi, yot(tsu), yotsu-, yon, yo- vier
四つ yottsu vier (Stueck), vier Jahre alt
四人 yonin vier Personen
四日 yokka vier Tage, 4. (Tag eines Monats)
 
7*
go, itsu(tsu), istu- fuenf
五つ itsutsu fuenf (Stueck), fuenf Jahre alt
五日 itsuka fuenf Tage, 5. (Tag eines Monats)
五人 gonin fuenf Personen
 
8*
roku, mut(tsu), mui- sechs
六つ muttsu sechs (Stueck), sechs Jahre alt
六日 muika sechs Tage, 6. (Tag eines Monats)
 
9*
shichi, nana(tsu), nana, nano- sieben
七つ nanatsu sieben (Stueck), sieben Jahre alt
七日 nanoka sieben Tage, 7. (Tag eines Monats)
 
10*
hachi, yat(tsu), yoo- acht
八つ yattsu acht (Stueck), acht Jahre alt
八日 yooka acht Tage, 8. (Tag eines Monats)
 
11*
kyuu, ku, kokono(tsu), kokono- neun
九つ kokonotsu neun (Stueck), neun Jahre alt
九日 kokonoka neun Tage, 9. (Tag eines Monats)
 
12*
juu, too zehn
十日 tooka zehn Tage, 10. (Tag eines Monats)
十一日 juuichi nichi 11 Tage, 11. (Tag eines Monats)
二十(歳)〈Ir〉hatachi 20 Jahre alt
 
13*
getsu, tsuki Mond, Monat; gatsu Monat (eines Jahres)
四月 shigatsu April; 七月 shichigatsu Juli; 九月 kugatsu September
一月 hitotsuki / 一か月 ikkagetsu einen Monat lang
kongetsu dieser Monat maitsuki jeder Monat
getsuyoobi Montag
 
14+
yoo (Wochen) Tag
日曜日 nichiyoobi Sonntag
何曜日 nanyoobi welcher Wochentag ?
 
15*
ka, hi Feuer, Flamme
火曜日 kayoobi Dienstag
kaji Feuer, Brand
hanabi Feuerwerk
 
16*
sui, mizu Wasser
水曜日 suiyoobi Mittwoch
suiden Reisfeld
 
17*
moku, boku, ki Baum, Holz
木曜日 mokuyoobi Donnerstag
 
18*
kin Gold, Metall, Geld; (o)kane Geld
金曜日 kinyoobi Freitag
 
19*
do, tsuchi Erde, Boden, Grund
土曜日 doyoobi Samstag
 
20*
hon Buch; Zaehlwort fuer zylindrische Objekte, moto Ursprung
日本 nihon, nippon Japan
 
21*
san, yama Berg
富士山 fujisan der Berg Fuji
kazan Vulkan
 
22
moku, me Auge; -me Suffix bei Ordnungszahlen
三番目 sanbanme、三つ目 mittsume (der, die, das) dritte
 
23*
ken, mi(ru) sehen; mi(seru) zeigen; mi(eru) sichtbar sein
kenbutsu Besichtigung, Besuch
 
24*
koo, i(ku), yu(ku) gehen; GYOO Zeile, durchfuehren
-行き -yuki -ziel
旅行 ryokoo Reise
銀行 ginkoo Bank
 
25*
rai, ku(ru) kommen
raigetsu naechster Monat
 
26+
hoo Richtung, Seite; kata Richtung, Person, Art und Weise
の方 migi no hoo nach rechts
み方 yomikata Art und Weise zu lesen (Aussprache, Lesung)
 
27*
too, higashi Osten
東京 tookyoo Tokyo (woertlich: Hauptstadt des Ostens)
 
28*
西
sei, nishi Westen
 
156*
hoku, kita Norden
 
157*
nan, minami Sueden
 
87*
sa, hidari links
左の hidari no hoo/kata nach links
左がわ hidari gawa die linke Seite
 
88*
yuu, migi rechts
右がわ migi gawa die rechte Seite
 
29*
joo, ue oben; a(geru) er(heben), empor(heben), erhoehen; a(garu) steigen
(な)〈Ir〉joozu(na) gut sein in, gut koennen, geschickt sein
uwagi Anzug, Jacke
 
30*
ka shita unten, Grund; sa(geru) herablassen, herunternehmen; sa(garu) herabhaengen, fallen; kuda(saru) geben; (auch 降りる) o(riru) hinabsteigen, aussteigen
を 下りる densha o oriru den Zug verlassen
(な)〈Ir〉heta(na) ungeschickt, schlecht in
下さい kudasai bitte
 
31*
chuu, naka Mitte, Inneres; -juu ganz (adj.)
chuugakkoo Mittelschule
一日中 ichi nichi juu den ganzen Tag
chuugoku China
 
32*
dai, tai, oo(kii), oo(ki na) gross
daigaku Universitaet
 
33*
shoo, chii(sai), chii(sa na), ko- klein
shoogakkoo Grundschule
小鳥 kotori kleiner Vogel
 
35*
BUN Anteil, Teil, Prozent; wa(keru) (ver-)teilen; wa(karu) verstehen, wissen; FUN Minute
三分の二 sanbunno ni zweidrittel; hanbun die Haelfte
二十五分 ni ju go fun 25 Minuten
tabun wahrscheinlich
 
36
setsu, ki(ru) schneiden
切(な) taisetsu(na) wichtig
親切(な) shinsetsu(na) freundlich
電話を切る denwa o kiru das Telefon auflegen
 
37+
shu, te Hand
kitte Briefmarke
手(な)〈Ir〉 joozu(na) geschickt, gut in
手(な)〈Ir〉heta(na) ungeschickt, schlecht in
 
38+
koo, kuchi Mund, Oeffnung
り口 iriguchi Eingang
deguchiAusgang
jinkoo Bevoelkerung, Einwohnerzahl
 
39*
nyuu, hai(ru), i(ru) hineingehen, eintreten i(reru) hineinstecken, einlassen
入り iriguchi Eingang
する nyuugaku suru in eine Schule eintreten, sich immatrikulieren
 
40*
da(su) herausnehmen, abschicken de(ru) hinausgehen, herauskommen
紙を 出す tegami o dasu einen Brief abschicken
deguchi Ausgang
dekiru koennen, fertig sein
出かける dekakeru ausgehen, losgehen
 
41*
kawa Fluss
 
42*
gai soto Aussenseite, draussen (auch 他) hoka ein anderer, ein weiterer
gaikoku Ausland
外() gai(koku)jin Auslaender
 
43+
GEN, koto Wort; i(u) / yu(u) sagen
gengo Sprache
 
46*
ji, toki Zeit, Stunde
yo ji 4 Uhr; shichi ji 7 Uhr; ku ji 9 Uhr
時々 tokidoki manchmal
jikan Zeit, Stunde
時計〈Ir〉tokei Uhr
 
47
bai, u(ru) verkaufen, u(reru) sich verkaufen
baiten kleiner Laden, Kiosk
売り場 uriba Verkaufsstand, Ladentisch
 
48+
bai, ka(u) kaufen
買い kaimono Einkauf
 
50+
ji, mo(tsu) haben, besitzen, halten
持って いる motte iru haben
持って motte kuru mitbringen, holen (Dinge)
持って く/motte iku/kaeru mitnehmen
 
52
den, ta Reisfeld
suiden Reisfeld
 
54*
sha, kuruma Wagen, Rad
jidoosha Auto
densha (elektr.) Zug, (Eisen/Strassen-) Bahn
転車 jitensha Fahrrad
 
55*
doku, yo(mu) lesen
dokusha Leser
 
56
sha, mono Person
医者 isha Arzt, Doktor
 
58+
mei, myoo, aka(rui)hell; aki (raka na) offensichtlich, klar, deutlich
〈Ir〉asu / ashita morgen
説明 setsumei Erklaerung, Erlaeuterung; 説明 setsumeisho Anleitung, Handbuch
 
60+
ji, mizuka(ra) selbst
jibun de alleine, selbsstaendig
 
61*
shi, ko Kind; -shi kleine Sache, Partikel
の子 otoko no ko Junge; の子 onna no ko Maedchen
子ども kodomo (eigenes) Kind, Kinder; お子さん okosan Kind, Kinder (nicht die eigenen)
denshi Elektron
 
62*
jo, onna Frau
女の onna no hito Frau
 
63*
dan, otoko Mann
男の otoko no hito Mann
 
64*
nen, toshi Jahr
去年 kyo nen letztes Jahr, voriges Jahr 〈Ir〉kotoshi dieses Jahr rainen naechstes Jahr
mai toshi jedes Jahr
 
65*
sen, saki frueher, vorher, voraus, kuenftig
先に saki ni vorher, frueher, zukuenftig
sen shuu letzte Woche
sensei Lehrer (in)
き先 yuki saki Ziel, Bestimmungsort
 
66*
GAKU Wissenschaft, Studium; mana(bu) lernen
gakusei Student, Schueler
大学生 daigakusei Universitaetsstudent
 
67*
SEI, shoo leben; u(mu) gebaeren, (Eier) legen; u(mareru)geboren werden
sensei Lehrer
gakusei Student, Schueler
誕生 tanjoobi Geburtstag
 
91*
koo Schule, (Druck)Korrektur
gakkoo Schule
kookoo Oberschule
koochoo Schuldirektor
 
70 *
sho, ka(ku) schreiben
tosho Buch; 書館 toshokan Bibliothek
辞書 jisho Woerterbuch
setsumeisho Anleitung, Handbuch
書き kakikata Schreibweise
 
71
bun, mon Literatur, Text, Satz
bungaku Literatur
moji Buchstabe, Schriftzeichen
 
72
ritsu, ta(tsu/chi) (auf)stehen ; ta(teru) aufstellen, errichten
立ちtachiau bezeugen, teilnehmen an
 
73+
ji, koto Sache, Angelegenheit
仕事 shigoto Arbeit
shokuji Essen, Mahl, Mahlzeit
kaji Feuer, Brand
 
74+
butsu, motsu, mono Ding, Sache, Gegenstand
kenbutsu Besichtigung
荷物 nimotsu Gepaeck, Fracht, Last
い物 kaimono Einkauf
 
78*
ten, ama Himmel
tenki Wetter
天の ama no gawa Milchstrasse
 
82*
HYAKU Hundert
三百 sanbyaku 300
八百人 happyakunin 800 Personen
 
83*
SEN, chi Tausend
三千 sanzen 3000
 
84*
MAN 10000; ban viele, alle
一万 ichi man zehntausend
bankoku international (no) universal
 
89*
bo, haha Mutter
お母さん〈Ir〉okaasan Mutter (formal)
 
90*
fu, chichi Vater
お父さん〈Ir〉otoosan Vater (formal)
 
120
shi, ane aeltere Schwester
お姉さん〈Ir〉oneesan aeltere Schwester (formal)
 
234
kei, kyoo, ani aelterer Bruder
お兄さん〈Ir〉oniisan aelterer Bruder (formal)
兄弟 kyoodai Geschwister, Brueder und Schwestern
 
92*
mai jeder, jedes
毎日 mai nichi jeden Tag
mai tsuki jeden Monat
mai toshi jedes Jahr
 
93+
ko, furu(i) alt
furuhon antiquarisches Buch, gebrauchtes Buch
 
94*
kon, kin, ima jetzt
〈Ir〉今日 kyoo heute; 今 kesa heute morgen; 今 kotoshi dieses Jahr
今度 kondo naechstes Mal, diesmal, neulich
 
95+
shi, omo(u) denken, glauben
いい本 と 思います。ii hon to omoimasu. Ich denke das ist ein gutes Buch.
 
98+
an Friede, Ruhe; yasu(i) billig
anzen Sicherheit
 
99+
kai, umi Meer, See
chichuukai Mittelmeer
 
105
MON Tor
専門 senmon Fach, Fachgebiet, Hauptfach, Beruf
 
107
mimi Ohr, hoeren
 
109*
bun, mon, ki(ku) hoeren, befolgen, fragen; ki(koeru) hoerbar sein, vernehmbar sein
shinbun Zeitung
 
111*
koku, kuni Land
gaikoku Ausland
chuugoku China
 
114*
u, ame Regen
 
116+
KAI Zusammenkunft, Gesellschaft; a(u) treffen
kaisha Firma
kaiwa Konversation, Unterhaltung
 
117+
soo, satsu-, haya(i) frueh, schnell
早く おきる hayaku okiru frueh aufstehen
早速 sassoku sofort
 
119
SHI Stadt, ichi Markt
奈良市 nara shi die Stadt Nara
 
121+
JI Buchstabe, Schriftzeichen
moji Buchstabe, Schriftzeichen
ローマ字 roomaji lateinische Schriftzeichen
漢字 kanji chinesische Schriftzeichen
 
123+
sei, shoo, tada(shii) richtig, gerecht
 
127
kin, chika(i) nahe
の近くに eki no chikaku ni in der Naehe des Bahnhofs
 
129+
shoo, suko(shi) ein wenig, etwas; suku(nai) wenig, gering
 
131*
mei, na Name, Ruf
namae Name
有名 yuumei beruehmt, bekannt
 
132
nai, uchi Innenseite, drinnen
kanai (meine) Frau
 
134
fuu, kaze Wind
〈Ir〉風邪 kaze Erkaeltung, Grippe
台風 taifuu Taifun
 
135
soku, ashi Fuss, Bein; ta(riru) genuegen, ausreichen
 
137
sho, tokoro Ort, Stelle
juusho Adresse
台所 daidokoro Kueche
 
139*
zen, mae vor, vorher, frueher
前に yonen mae ni vor vier Jahren
namae Name
 
140*
go Mittag
gozen Vormittag
gogo Nachmittag
 
141
doo, michi Strasse, Weg, Pfad, Tao
sekidoo Aequator
 
143
CHI, JI Erde, Land
chikatetsu Untergrundbahn
chizu Karte, Landkarte, Plan, Stadtplan
地震 jishin Erdbeben
 
144*
ki Geist, Seele
tenki Wetter, schoenes Wetter
元気 genki Energie, Vitalitaet, Gesundheit
denki Elektrizitaet
 
147
saku, tsuku(ru) machen, anfertigen
sakubun Aufsatz, Schriftstueck
 
148+
saku Vergangenheit, gestern
〈Ir〉kinoo gestern
一昨〈Ir〉 ototoi vorgestern
 
150*
han Haelfte, Mitte (einer Zeitperiode)
ichijikanhan einenhalb Stunden
hanbun die Haelfte
 
151+
ka, ke, ie, (uchi) Haus, Heim (Wegen der Bedeutungsaehnlichkeit wird dieses Kanji gelegentlich auch fuer uchi (Heim) benutzt. uchi (Heim) hat jedoch kein entsprechendes Kanji.)
家族 kazoku Familie
kanai (meine) Frau
 
152
shin, mori Wald, Forst
 
153*
kyuu, yasu(mu) ruhen, ausruhen, Ferien machen; yasu(mi) Pause, Urlaub, Ferien, frei
kyuujitsu Ruhetag, Feiertag
 
176+
tai, karada Koerper
 
155*
CHOO head, leader; naga(i) lang, Leiter, Direktor
長さ nagasa Laenge
koochoo Schuldirektor, Rektor
shachoo Firmenpraesident, Direktor
 
158*
yuu, tomo(dachi) Freund
 
159*
EN Kreis, Yen; maru(i) rund
 
160*
koo, taka(i) hoch, teuer
kookoo Oberschule, Gymnasium
 
161
juu, omo(i) schwer
重さ omosa Gewicht
 
162+
shun, haru Fruehling, Fruehjahr
 
163+
ka, ge, natsu Sommer
natsu yasumi Sommerferien
 
164+
shuu, aki Herbst
 
165+
too, fuyu Winter
 
167+
CHOO Stadtteil, Viertel; machi Stadt, Stadtviertel, Strasse
 
168
KU staedtischer Verwaltungsbezirk, Destrikt, Gebiet
 
169
doo, ugo(kasu) bewegen (vt), verruecken, in Betrieb nehemn, bedienen; ugo(ku) sich bewegen (vi), laufen, funktionieren
jidoosha Auto, Wagen
doobutsu Tier
 
170
doo, hatara(ku) arbeiten
 
174*
kan, aida(Zwischen-) Raum, Zeit (-raum)
jikan Zeit, Stunde
sanji kan drei Stunden (Dauer)
と スーパーの 間 eki to suupaa no aida zwischen dem Bahnhofund dem Supermarkt
 
175
mon, to(u) fragen, sich kuemmern
問題 mondai Frage, Aufgabe, Problem
質問 shitsumon Frage
 
178+
shin, atara(shii), ara(ta na) neu
shinbun Zeitung
 
180*
wa, hana(su) sprechen; hanashi Gespraech, Geschichte
denwa Telefon
kaiwa Unterhaltung, Gespraech
 
181+
ta, oo(i) viel, viele, gross
が 多い hito ga ooi viele Leute
tabun wahrscheinlich
 
184
kuu, sora Himmel; a(keru/ku) freimachen/-werden; kara(no) leer
kuuki Luft
空港 kuukoo Flughafen
 
185+
doo, ona(ji) gleich
 
188+
SHUU Woche
十週 jushuukan 10 Wochen
 
189+
EKI Bahnhof
 
196
chi, shi(ru) wissen, kennen; shi(raseru) informieren
 
203+
sha Shinto-Schrein, Gesellschaft, Firma
kaisha Gesellschaft, Firma
shachoo Direktor, Firmenchef
 
206
on, oto Ton, Laut
ongaku Musik
 
209+
juu, su(mu) wohnen, leben
juusho Wohnort, Addresse
 
210
使
shi, tsuka(u) benutzen
使館 taishikan Botschaft
 
212
zen, matta(ku) ganz, vollstaendig
全部 zenbu alle, alles
全然 zenzen gar nicht, ueberhaupt nicht, voellig
anzen Sicherheit
 
222*
den Elektrizitaet
denki Elektrizitaet
電池 denchi Batterie
denwa Telefon
 
231*
GO Wort, Sprache; kata(ru) erzaehlen
gengo Sprache
日本語 nihongo die japanische Sprache; 英語 eigo die englische Sprache; フランス語 furansugo die franzoesische Sprache
 
235
ten, mise Geschaeft, Laden
店員 ten'in Verkaeufer, Angestellter
baiten Verkaufsstand, Kiosk
 
239
ji, tsugi (no) naechster, folgender, kommender
 
241+
shoku, iro Farbe, Liebe
色々(な) iroiro(na) verschiedene, allerlei
chairo braun; 黄色い kiiroi gelb
 
79*
haku, shiro, shiro(i) weiss
白人 hakujin Weisser (Person)
 
275
seki, aka, aka(i) rot
sekidoo Aequator
赤十 sekijuuji Rotes Kreuz
 
286
koku, kuro, kuro(i) schwarz
黒人 kokujin Schwarzer (Person)
 
331
sei, ao, ao(i) blau, gruen, unreif
 
254*
nani, nan was, welcher, wieviele
何日 nan nichi wieviele Tage, der wievielte
何でも nan demo alles, was auch immer
 
263
kae(ru) zurueckkehren, zurueckkommen, nach Hause gehen
 
276*
GO, nochi danach, spaeter; koo, ushi(ro) Rueckseite, hinten; ato nacher, spaeter, hinter, zurueck
gogo nachmittags
後で atode spaeter, dannach
 
283*
SHOKU Essen; ta(beru) essen, fressen
shokuji Mahlzeit, Essen
食堂 shokudoo Esszimmer, Restaurant, Kantine
 
489
in, no(mu) drinken
飲み nomimono Getraenk
 
322
GAKU Musik; RAKU(na) Bequemlichkeit; tano(shii) frech, freundlich
ongaku Musik
 
328+
ka, hana Blume, Bluete
hanami Besichtigung der Kirschblueten
hanabi Feuerwerk
花瓶 kabin Vase, Blumenvase
 
388+
ZU Zeichnung, Plan, Skizze
chizu Landkarte, Plan
toshokan Bibliothek
 
392
CHA, sa Tee
お茶 ocha gruener Tee
chairo braun
chadoo, sadoo Tee Zeremonie (woertlich "Die Art und Weise des Tees")
 
395
choo, asa Morgen
mai asa jeden Morgen
 
403+
ki(ru) anziehen, tragen (Kleidung wie Sweater, Jacke,...); tsu(ku) ankommen
uwagi Jacke
kimono Kimono